groothandel in promotionele textiel
gericht naar professionelen
prijs, kwaliteit en service

Factuurvoorwaarden

1. Onze offerten en verkopen worden door de hieronder vermelde voorwaarden beheerst.
Wij achten deze voorwaarden als gekend en aangenomen door de aankoper.

2. Al onze offerten zijn zonder verbintenis.

3. De leveringstermijnen worden alleen ter inlichting opgegeven en zijn niet bindend. In geval van vertraging, wordt er niet aan de aankoper het één of ander recht toegekend op gebied van vergoeding, straf of vernietiging.

4. De goederen worden bij vertrek goedgekeurd en aangenomen. Geen enkel retour zal worden aanvaard behoudens voorafgaande overeenkomst. Ieder gebrekkig erkend stuk zal vervangen worden. Maar onze verantwoordelijkheid wordt tot de eenvoudige ruil van het gebrekkig stuk beperkt. Geen enkele terugbetaling, schadevergoeding of schadeloosstelling kan ons geëist worden voor om het even welke reden.

5. De goederen reizen op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer zij franco verkocht worden.

6. Wij behouden ons het recht voor de goederen aan te rekenen naargelang de leveringen, zelfs als deze laatsten gedeeltelijk zijn. Iedere reclamatie of betwisting nopens een factuur moet ons schriftelijk gesignaleerd worden binnen de drie dagen na de ontvangst van de factuurrekening.

7. Behoudens strijdige overeenkomst zijn al onze facturen contant betaalbaar, netto, zonder disconto, te Bissegem-Kortrijk.

8. In geval van niet-betaling op de vervaldag van een gedeeltelijke levering behouden wij ons het recht voor het saldo van de bestelling te vernietigen.

9. Ieder uitgestelde betaling brengt een intrest van 12% per jaar teweeg, vanaf de vervaldag, zonder dat één enkele aanmaning nodig is.

10. Wetboek : art. 1147-1152 : In geval van ongegronde niet-betaling op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid of slechte wil, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd worden met 10%, onverminderd de interesten en kosten, ten titel van conventioneel strafbeding, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

11. In geval van betwisting of eventuele betwisting of eventuele geschillen, is alleen de rechtbank van Kortrijk bevoegd. Wij zien van deze maatregel niet af wanneer wij een wissel op de aankoper trekken.

12. Alleen onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van strikte toepassing en zullen alleen in aanmerking worden genomen, niettegenstaande alle andere strijdige aanduidingen vermeld op de documenten van de klant.